Monday, June 9, 2008

حمایت 40 دانشگاه از مبارزات تربیت معلمی ها

40 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور در بیانیه مشترکی ضمن حمایت از دانشجویان متحصن دانشگاه تربیت معلم بی تدبیری های وزارت علوم و فشارهای نیروهای امنیتی وارده بر متحصنین را محکوم کردند،متن بیانیه بدین شرح است:
وزارت علوم دولت نهم برای بستن کامل فضای سیاسی–اجتماعی دانشگاهها درصدد بود با دادن امکانات صنفی-رفاهی به دانشگاهها حجم انتقادات و اعتراضات دانشجویی را کاهش دهد. ولیکن بعد از گذشت 3 سال از عملکرد ضعیف این وزارت خانه شاهد هستیم که بی کفایتی مدیران و روئسای انتصابی دانشگاهها کار را به جایی رسانده است که عملکرد نابخردانه و ظالمانه ایشان نه تنها از اعتراض فعالین دانشجویی سیاسی و اجتماعی منتقد نکاسته، بلکه ضعف مدیریت سبب شده است که کمبود های صنفی نیز مورد مطالبه دانشجویان قرار گیرد. اگر تا دیروز دانشگاههای کشور در التهاب نشریات جعلی امیرکبیر و بازداشتهای گسترده دانشجویان و صدور حکم های سنگین می سوخت، اگر تا دیروز مدیریت دانشگاهها برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی دانشجویان با به کمیته انظباطی کشاندن دانشجویان و ممنوع الورود کردن آنان در دانشگاهها تخم اعتراض می کاشت ، اگر تا دیروز دانشجویان ستاره دار برای ورود به دانشگاه اعتراضاتی گسترده را بر پا می کردند، امروز علاوه بر ظلم های این چنینی، کمبودها و نواقص مبرم صنفی نیز بر دانشجویان و دانشگاهها تحمیل گشته است و این مطالبات خود به موضوعات اصلی اعتراضات دانشجویان تبدیل گشته اند. بدون شک حق برخورداري از امکانات رفاهي و صنفی از ابتدايي ترين حقوق دانشجویان مي باشد ولیکن حاکمان و مسئولان- که مدعي اداره جهان هستند- علي رغم آنکه ایران زمین سرشار از منابع ، معادن و ثروت هاي عظيم ملی است، با بي کفايتي تمام از برآورده کردن این نیاز های اولیه در مانده اند. اين روزها علاوه بر اینکه مردم ایران گرانی مفرط را تحمل می کنند ، فرزندانشان نیز در دانشگاه ها در بدترين شرايط جهت دسترسي به امکانات حداقلي برای گذراندن دوران تحصیل می باشند. 9 روز از تحصن و اعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در اعتراض به مشکلات صنفي می گذرد و دانشجویان این دانشگاه شجاعانه تا رسیدن به تمامی مصالبات به حق خود ایستاده اند. این دانشجویان که تنها به بیان خواسته های اصیل و صنفی خود پرداخته اند به جای برخورد منطقی و مطابق کرامت انسانی از سوی مسولین با عتاب و ناخشنودی آنان روبرو گشته اند! اما علي رغم تمامي فشارهاي وارده از سوي مسئولين و نيروهاي امنيتي که از جمله آن ها مي توان به تهديد و ارعاب خانواده ي دانشجويان متحصن و صدور حکم تعلیق از تحصیل برای این دانشجویان، قطع کردن آب دانشگاه، قطع شدن اينترنت دانشگاه، زنداني کردن دانشجويان در محل تحصن ، افزودن پی در پی نيروهاي ناشناس در لباس حراست، ممانعت از بردن دانشجوياني که از لحاظ جسماني بسيار تضعيف شده اند به بيمارستان و ایجاد شورای تقلبی به کمک تشکلهای شبه نظامی و وابسته در دانشگاه اشاره کرد، دانشجویان شجاع و حق طلب دانشگاه تربیت معلم با عزمي راسخ و مقاومتي بي نظير خواستار استيفاي حق مسلم خود در برخورداري از شرايط مطلوب زندگي مي باشند. بدین وسیله انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه های کشور ضمن محکوميت اقدامات نابخردانه نيروهاي امنيتي و مسئولان در وارد کردن فشار هاي روحي و جسمي به دانشجويان متحصن و با اعلام حمايت کامل خود از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، از مسئوليين امر مي خواهد هر چه سريعتر با جامه عمل پوشاندن به تمامي مطالبات برحق دانشجويان مانع بحراني تر شدن شرايط شوند و هشدار مي دهد در غير اين صورت و در صورت برآورده نشدن مطالبات همکلاسي هاي خود در دانشگاه تربيت معلم در روزهاي آينده وظيفه خود مي دانیم اقدامات عملي خود را در حمايت از آنها در تمامي دانشگاه ها آغاز نمايیم.
1. انجمن اسلامی دانشجویان اراک 2. انجمن اسلامی دانشجویان ایلام 3. انجمن اسلامی دانشجویان امیر کبیر 4. انجمن اسلامی دانشجویان شهرکرد 5. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد 6. انجمن اسلامی دانشجویان زنجان 7. انجمن اسلامی دانشجویان سیستان 8. انجمن اسلامی دانشجویان خواجه نصیر 9. انجمن اسلامی دانشجویان شاهرود 10. انجمن اسلامی دانشجویان علامه طباطبایی 11. انجمن اسلامی دانشجویان هرمزگان 12. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان 13. انجمن اسلامی دانشجویان همدان 14. انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی سهند تبریز 15. انجمن اسلامی دانشجویان علوم اقتصادی 16. انجمن اسلامی دانشجویان لرستان 17. فعالین انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه 18. انجمن اسلامی دانشجویان کرمان 19. انجمن اسلامی دانشجویان شهید چمران اهواز 20. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 21. مجمع اسلامی دانشجویان سمنان 22. انجمن اسلامی دانشجویان مشهد 23. انجمن اسلامی دانشجویان سبزوار 24. انجمن اسلامی دانشجویان بیرجند 25. انجمن اسلامی دانشجویان دامغان 26. انجمن اسلامی دانشجویان ارومیه 27. انجمن اسلامی دانشجویان اصفهان 28. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی ساری 29. انجمن اسلامی دانشجویان تبریز و علوم پزشکی 30. انجمن اسلامی دانشجویان مازندران 31. انجمن اسلامی دانشجویان خرمشهر 32. انجمن اسلامی دانشجویان نوشیروانی بابل 33. انجمن اسلامی دانشجویان عباسپور 34. انجمن اسلامی دانشجویان شریف 35. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی ایران 36. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شیراز 37. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کاشان 38. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی زاهدان 39. انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی باهنر شیراز 40. انجمن اسلامی دانشجویان کاشان

No comments:

 
[Valid RSS]