Saturday, June 7, 2008

بیانیه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریزدر حمایت از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهراندر این روزهای سرد و خفقان¬آور، پس از شکنجه و زندانی کردن چندین و چند دانشجوی فعال سیاسی و غیرسیاسی از طیف¬های مختلف در تهران، کرمانشاه، کردستان، شیراز، تبریز، بابل، همدان و غیره، که به مرگ چند تن از اینان نیز انجامید، پس از به خرخره رسیدن وضعیت تورم در اثر تحریم¬های خارجی که جز نتیجه کنش¬های غیرمسئولانه ریاست جمهوری نیست و پس از چندین و چند تحصن و تجمع پرشور در سراسر دانشگاه¬های کشور، اکنون، بیش از 5 روز از تحصن برحق دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران می¬گذرد. 50 تن از یاران دبستانی¬مان در راه رسیدن به حقوق برحقشان، از جان خویش دریغ نموده¬اند و راه اعتصاب غذا را برای مبارزه در پیش گرفته¬اند و روز به روز به تعداد به خاک افتادگان این حرکت افزوده می¬شود. نیروهای امنیتی، حراست دانشگاه، عاملان و آمران اطلاعات دست در دست هم داده¬اند، تا استواری، آزادگی، شجاعت و یگانگی یارانمان را خاموش گردانند و در انجام این کار، از هیچ بی¬شرمی و لجن¬پراکنی¬ای دریغ ننموده¬اند و به طرق مختلف دست به تهدید و ارعاب و فشار زده¬اند اما زهی خیال باطل.
خطاب به تمامی نامردان رژیم، که سال¬هاست با همه نوع تزویری در راه خاموشی جنبش دانشجویی تلاش¬ها کرده¬اند، فریاد سرمی¬دهیم : بدانید که هویت دانشجو ذلت¬ناپذیر است و آزادگی را می¬طلبد. مگر فریاد آزادی¬خواهی بهترین یارانمان را زیر شکنجه¬ها و آزارهای روحی و جسمی در تاریک¬ترین زندان¬های رژیم نشنیده¬اید؟ مگر خستگی¬ناپذیری رفقایمان را پس از تحمل ماه¬ها مبارزه و دستگیری ندیده¬اید؟ یا کورید یا کر. یا مستید یا منگ. و ما می¬گوییم حیوانید؛ که چنین دست به شکنجه می¬زنید و چنین خسته از شکنجه¬گاه بازمی¬گردید و باز با حماقت و بلاهتی بیشتر فشارها را افزون می¬سازید. دانشجو در راه رسیدن به حقوق آزادی¬خواهانه¬اش خستگی¬ناپذیر است و چنانکه بارها گفته¬ایم، اینبار نیز رساتر در کنار یارانمان، در تربیت معلم تهران، فریاد می¬زنیم : ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.
پس از آنکه نزدیک به چهل روز پیش، دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با همیاری و حمایت سایر دانشگاه¬های کشور از تحصنی هشت روزه پیروز و سربلند بیرون آمدند، اینبار، تربیت معلم تهران است، که به چنین حمایتی از طرف تمامی دانشگاه¬های کشور نیازمند است. حمایت دانشجویان دانشگاه¬های مختلف از حرکت¬های بحق یکدیگر و اتحاد و یگانگی¬شان همواره ترس را بر چهره این مذوران نمایان ساخته و از هیبت یکسره تزویرشان پرده¬برداری کرده است. ما دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز با اعلام همبستگی و حمایت کامل خود از تحصن برحق دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، که در شرایط سخت تحصن سهند، دستمان را به گرمی فشردند و نیرویی چندباره به جان متحصنین تزریق کردند، به تمامی مزدوران رژیم هشدار می¬دهیم که امنیتی کردن فضای دانشگاه، حضور نیروهای اطلاعات و پلیس در دانشگاه، پرونده¬سازی¬های دروغین برای دانشجویان فعال و تهدیدها و ارعاب¬هایی که دیگر راهی کهنه برای مقابله با آزادی¬خواهی¬ست، راه مناسبی برای پاسخگویی به دانشجو نیست چراکه تازمانی که دانشجو زنده است، تلاش برای آزادی¬خواهی وجود خواهد داشت. پس تا به کی می¬خواهید چنین بی¬شرم به حکومت پرتزویرتان ادامه دهید؟ تا به کی می¬خواهید چنین ناجوانمردانه دست به اعمال فشار بزنید؟ جنبش دانشجویی ایران در راه آزادی¬خواهی به سوگ از دست دادن یارانش زیر سخت¬ترین شکنجه¬های رژیم نشسته و ستاره¬ها و سال¬ها زندان را به جان خریده است، پس تار عنکبوتی نیست که با چنین تلنگرهای ساده¬انگارانه¬ای از هم بپاشد.
درود بر شما یاران دبستانی¬مان در تربیت معلم تهران که دیگر بار، فریاد رسای آزادی¬خواهی، عدالت و حق¬طلبی را در دانشگاهی دیگر طنین انداز ساختید. بدانید که تا آخرین نفس و تا رسیدن به تمامی خواسته¬هایتان در کنارتان خواهیم بود. همین که به باورتان و به باورمان به راه مبارزه غلتیده¬اید، خود پیروزی بزرگی¬ست که دیگر بار جنبش دانشجویی به آن نائل گشته است.
زنده باد دانشجویان متحصن دانشگاه تربیت معلم تهران
دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز17 خرداد 1387

No comments:

 
[Valid RSS]